Warning: Use of undefined constant pagepeel_version - assumed 'pagepeel_version' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/ubnytitf/public_html/wp-content/plugins/page-peel/pagepeel.php on line 90

Warning: Use of undefined constant pagepeel_image_small - assumed 'pagepeel_image_small' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/ubnytitf/public_html/wp-content/plugins/page-peel/pagepeel.php on line 91

Warning: Use of undefined constant pagepeel_image_big - assumed 'pagepeel_image_big' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/ubnytitf/public_html/wp-content/plugins/page-peel/pagepeel.php on line 92

Warning: Use of undefined constant pagepeel_ad_url - assumed 'pagepeel_ad_url' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/ubnytitf/public_html/wp-content/plugins/page-peel/pagepeel.php on line 93
Про охорону праці

Про охорону праці

                     З А К О Н  У К Р А Ї Н И

Про охорону праці

   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 49, ст.668 )

   ( Вводиться в дію Постановою ВР    N 2695-XII ( 2695-12 ) від 14.10.92, ВВР, 1992, N 49, ст.669 )

   ( Із змінами, внесеними згідно із Законами    N 196/96-ВР від 15.05.96, ВВР, 1996, N 31, ст. 145    N 783-XIV ( 783-14 ) від 30.06.99, ВВР, 1999, N 34, ст.274 —    редакція набирає  чинності  одночасно з набранням чинності    Законом про Державний бюджет України на 2000 рік )

   ( В редакції Закону    N 229-IV ( 229-15 ) від 21.11.2002, ВВР, 2003, N 2, ст.10 )

   ( Із змінами, внесеними згідно із Законами    N 1331-IV ( 1331-15 ) від 25.11.2003, ВВР, 2004, N 14, ст.205

    N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250 )

         Цей   Закон   визначає   основні  положення  щодо  реалізаціїконституційного права працівників на охорону їх життя і здоров’я упроцесі трудової діяльності,  на належні, безпечні і здорові умовипраці,  регулює за  участю  відповідних  органів  державної  владивідносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієнипраці  та  виробничого  середовища  і  встановлює  єдиний  порядокорганізації охорони праці в Україні.

                             Розділ I

                         ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення понять і термінів

     Охорона праці  — це система правових,  соціально-економічних,організаційно-технічних,          санітарно-гігієнічних          і

лікувально-профілактичних заходів   та   засобів,  спрямованих  назбереження життя,  здоров’я  і  працездатності  юдини  у  процесітрудової діяльності.

     Роботодавець —  власник підприємства,  установи,  організаціїабо уповноважений ним орган,  незалежно від форм  ласності,  видудіяльності,  господарювання,  і  фізична  особа,  яка використовуєнайману працю.

      Працівник — особа, яка працює на підприємстві, в організації,установі  та  виконує  обов’язки  або  функції  згідно  з трудовимдоговором (контрактом).

     Стаття 2. Сфера дії Закону

      Дія цього Закону поширюється на всіх  юридичних  та  фізичнихосіб,  які  відповідно  до  законодавства  використовують  найманупрацю, та на всіх працюючих.

     Стаття 3. Законодавство про охорону праці

     Законодавство про охорону праці складається з  цього  Закону,Кодексу законів про працю України ( 322-08 ),  Закону України «Прозагальнообов’язкове  державне  соціальне страхування від нещасноговипадку  на  виробництві   та   професійного   захворювання,   якіспричинили втрату   працездатності»   (  1105-14  )  та  прийнятихвідповідно до них нормативно-правових актів.

      Якщо міжнародним  договором,  згода  на  обов’язковість якогонадана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, щопередбачені    законодавством    України    про   охорону   праці,застосовуються норми міжнародного договору.

     Стаття 4. Державна політика в галузі охорони праці

     Державна політика  в  галузі   охорони   праці   визначаєтьсявідповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР )  Верховною  РадоюУкраїни  і спрямована на створення належних,  безпечних і здоровихумов  праці,  запобігання   нещасним   випадкам   та   професійнимзахворюванням.

      Державна політика   в   галузі  охорони  праці  базується  напринципах:

 • пріоритету життя    і    здоров’я     працівників,     повноївідповідальності  роботодавця  за створення належних,  безпечних іздорових умов праці;
 • підвищення рівня  промислової  безпеки  шляхом   забезпеченнясуцільного технічного контролю за станом виробництв, технологій тапродукції, а також сприяння підприємствам у створенні безпечних танешкідливих умов праці;
 • комплексного розв’язання  завдань  охорони  праці  на  основізагальнодержавної, галузевих, регіональних програм з цього питаннята з урахуванням інших напрямів економічної і соціальної політики,досягнень в галузі науки і техніки та охорони довкілля;
 • соціального захисту працівників,  повного відшкодування шкодиособам,  які  потерпіли  від  нещасних  випадків на виробництві тапрофесійних захворювань;
 • встановлення єдиних  вимог   з   охорони   праці   для   всіхпідприємств  та суб’єктів підприємницької діяльності незалежно відформ власності та видів діяльності;
 • адаптації трудових  процесів  до  можливостей  працівника   зурахуванням його здоров’я та психологічного стану;
 • використання економічних  методів  управління охороною праці,участі  держави  у  фінансуванні  заходів  щодо   охорони   праці,залучення  добровільних  внесків  та  інших надходжень на ці цілі,отримання яких не суперечить законодавству;
 • інформування населення,  проведення   навчання,   професійноїпідготовки  і підвищення кваліфікації працівників з питань охоронипраці;
 • забезпечення координації діяльності органів державної  влади,установ,  організацій, об’єднань громадян, що розв’язують проблемиохорони   здоров’я,   гігієни   та   безпеки   праці,   а    такожспівробітництва  і  проведення  консультацій  між роботодавцями тапрацівниками (їх представниками),  між усіма  соціальними  групамипід   час  прийняття  рішень  з  охорони  праці  на  місцевому  тадержавному рівнях;
 • використання світового  досвіду   організації   роботи   щодополіпшення  умов і підвищення безпеки праці на основі міжнародногоспівробітництва.

                            Розділ II

                   ГАРАНТІЇ ПРАВ НА ОХОРОНУ ПРАЦІ

     Стаття 5. Права на охорону праці під час укладання трудового договору

     Умови трудового  договору  не  можуть  містити  положень,  щосуперечать законам та іншим нормативно-правовим  актам  з  охоронипраці.

     Під час  укладання  трудового  договору  роботодавець повиненпроінформувати працівника під розписку  про  умови  праці  та  пронаявність   на   його   робочому  місці  небезпечних  і  шкідливихвиробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливуна  здоров’я  та  про  права працівника на пільги і компенсації зароботу в таких умовах відповідно до законодавства  і  колективногодоговору.

     Працівнику не  може  пропонуватися  робота,  яка  за медичнимвисновком протипоказана йому  за  станом  здоров’я.  До  виконанняробіт  підвищеної  небезпеки  та  тих,  що потребують професійногодобору,    допускаються    особи     за     наявності     висновкупсихофізіологічної експертизи.

     Усі працівники      згідно      із     законом     підлягаютьзагальнообов’язковому   державному   соціальному  страхуванню  віднещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, якіспричинили втрату працездатності.

     Стаття 6. Права працівників на охорону праці під час роботи     Умови праці  на   робочому   місці,   безпека   технологічнихпроцесів,   машин,   механізмів,  устаткування  та  інших  засобіввиробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту,що використовуються працівником,  а також санітарно-побутові умовиповинні відповідати вимогам законодавства.

     Працівник має право відмовитися від  дорученої  роботи,  якщостворилася  виробнича  ситуація,  небезпечна  для  його  життя  чиздоров’я або для людей,  які його оточують,  або  для  виробничогосередовища чи довкілля. Він зобов’язаний негайно повідомити про цебезпосереднього керівника або роботодавця.  Факт  наявності  такоїситуації  за  необхідності підтверджується спеціалістами з охоронипраці підприємства за участю представника профспілки,  членом якоївін є, або уповноваженої працівниками особи з питань охорони праці(якщо професійна спілка на підприємстві не створювалася),  а такожстрахового експерта з охорони праці.

     За період простою з причин, передбачених частиною другою цієїстатті,  які виникли не з вини  працівника,  за  ним  зберігаєтьсясередній заробіток.

     Працівник має  право  розірвати  трудовий  договір за власнимбажанням,  якщо роботодавець не виконує законодавства про  охоронупраці, не  додержується  умов  колективного договору з цих питань.У цьому разі працівникові виплачується вихідна допомога в розмірі,передбаченому  колективним  договором,  але  не менше тримісячногозаробітку.

     Працівника, який за станом здоров’я відповідно  до  медичноговисновку  потребує  надання  легшої  роботи,  роботодавець повиненперевести  за  згодою  працівника  на  таку  роботу   на   термін,зазначений  у  медичному  висновку,  і  у  разі потреби встановитискорочений  робочий  день  та  організувати  проведення   навчанняпрацівника з набуття іншої професії відповідно до законодавства.     На час зупинення експлуатації підприємства,  цеху,  дільниці,окремого виробництва або устаткування органом  державного  наглядуза   охороною  праці  чи  службою  охорони  праці  за  працівникомзберігаються місце роботи, а також середній заробіток.

     Стаття 7. Право працівників на пільги і компенсації за важкі    та шкідливі умови праці

     Працівники, зайняті   на  роботах  з  важкими  та  шкідливимиумовами праці, безоплатно забезпечуються лікувально-профілактичнимхарчуванням,   молоком   або  рівноцінними  харчовими  продуктами,газованою  солоною  водою,  мають  право  на  оплачувані   перервисанітарно-оздоровчого призначення,  скорочення тривалості робочогочасу,  додаткову оплачувану  відпустку,  пільгову  пенсію,  оплатупраці  у  підвищеному  розмірі  та  інші пільги і компенсації,  щонадаються в порядку, визначеному законодавством.     У разі роз’їзного характеру роботи працівникові  виплачуєтьсягрошова   компенсація   на   придбання  лікувально-профілактичногохарчування,  молока або рівноцінних  йому  харчових  продуктів  наумовах, передбачених колективним договором.     Роботодавець може  за  свої  кошти додатково встановлювати заколективним договором (угодою,  трудовим  договором)  працівниковіпільги і компенсації, не передбачені законодавством.     Протягом дії  укладеного  з  працівником  трудового  договоруроботодавець  повинен,  не  пізніш  як  за  2   місяці,   письмовоінформувати працівника про зміни виробничих умов та розмірів пільгі компенсацій, з урахуванням тих, що надаються йому додатково.

      Стаття 8. Забезпечення працівників спецодягом, іншими   засобами індивідуального захисту, мийними та

               знешкоджувальними засобами

     На роботах із шкідливими  і  небезпечними  умовами  праці,  атакож  роботах,  пов’язаних  із  забрудненням  або  несприятливимиметеорологічними  умовами,  працівникам  видаються  безоплатно  завстановленими нормами спеціальний одяг,  спеціальне взуття та іншізасоби індивідуального захисту,  а також мийні та  знешкоджувальнізасоби. Працівники, які залучаються до разових робіт, пов’язаних зліквідацією  наслідків  аварій,  стихійного  лиха  тощо,   що   непередбачені   трудовим   договором,   повинні   бути   забезпеченізазначеними засобами.     Роботодавець зобов’язаний   забезпечити   за   свій   рахунокпридбання,    комплектування,    видачу   та   утримання   засобівіндивідуального захисту відповідно до нормативно-правових актів  зохорони праці та колективного договору.     У разі передчасного зношення цих засобів не з вини працівникароботодавець зобов’язаний замінити їх  за  свій  рахунок.  У  разіпридбання  працівником  спецодягу,  інших  засобів індивідуальногозахисту,  мийних  та  знешкоджувальних  засобів  за   свої   коштироботодавець  зобов’язаний  компенсувати  всі  витрати  на умовах,передбачених колективним договором.

     Згідно з колективним договором роботодавець  може  додатково,понад   встановлені  норми,  видавати  працівникові  певні  засобиіндивідуального  захисту,  якщо   фактичні   умови   праці   цьогопрацівника вимагають їх застосування.     Стаття 9. Відшкодування шкоди у разі ушкодження здоров’я               працівників або у разі їх смерті

     Відшкодування шкоди,   заподіяної   працівникові    внаслідокушкодження   його   здоров’я   або   у   разі  смерті  працівника,здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних  випадківвідповідно  до  Закону  України  «Про загальнообов’язкове державнесоціальне страхування від  нещасного  випадку  на  виробництві  тапрофесійного захворювання,  які  спричинили втрату працездатності»( 1105-14 ).

     Роботодавець може   за  рахунок  власних  коштів  здійснюватипотерпілим та членам їх  сімей  додаткові  виплати  відповідно  доколективного чи трудового договору.     За працівниками,  які  втратили  працездатність  у  зв’язку знещасним випадком на виробництві  або  професійним  захворюванням,зберігаються  місце  роботи (посада) та середня заробітна плата навесь період до  відновлення  працездатності  або  до  встановленнястійкої  втрати  професійної  працездатності.  У разі неможливостівиконання потерпілим попередньої роботи проводяться його  навчанняі   перекваліфікація,   а  також  працевлаштування  відповідно  домедичних рекомендацій.

     Час перебування на інвалідності у зв’язку з нещасним випадкомна  виробництві  або  професійним  захворюванням  зараховується достажу роботи для призначення пенсії за віком,  а  також  до  стажуроботи із шкідливими умовами, який дає право на призначення пенсіїна пільгових умовах і в пільгових розмірах.

     Стаття 10. Охорона праці жінок

     Забороняється застосування праці жінок на важких роботах і нароботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, на підземнихроботах,  крім деяких підземних робіт (нефізичних робіт або робіт,пов’язаних  з  санітарним  та побутовим обслуговуванням),  а такожзалучення жінок до  підіймання  і  переміщення  речей,  маса  якихперевищує  встановлені  для  них  граничні  норми,  відповідно  допереліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовамипраці,  граничних  норм підіймання і переміщення важких речей,  щозатверджуються  спеціально   уповноваженим   центральним   органомвиконавчої влади у галузі охорони здоров’я.     Праця вагітних жінок і жінок,  які мають неповнолітню дитину,регулюється законодавством.

 Стаття 11. Охорона праці неповнолітніх

     Не допускається залучення неповнолітніх до  праці  на  важкихроботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці,на підземних роботах,  до нічних,  надурочних  робіт  та  робіт  увихідні дні,  а також до підіймання і переміщення речей, маса якихперевищує  встановлені  для  них  граничні  норми,  відповідно  допереліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовамипраці,  граничних норм підіймання і переміщення важких  речей,  щозатверджуються   спеціально   уповноваженим   центральним  органомвиконавчої влади у галузі охорони здоров’я.

     Неповнолітні приймаються на роботу  лише  після  попередньогомедичного огляду.

     Порядок трудового   і   професійного  навчання  неповнолітніхпрофесій,  пов’язаних з важкими роботами і роботами із  шкідливимизатверджується  спеціально   уповноваженим   центральним   органомвиконавчої влади з нагляду за охороною праці.     Вік, з  якого  допускається  прийняття на роботу,  тривалістьробочого часу,  відпусток та деякі інші умови праці  неповнолітніхвизначаються законом.

     Стаття 12. Охорона праці інвалідів

     Підприємства, які використовують працю інвалідів, зобов’язаністворювати  для  них  умови  праці  з   урахуванням   рекомендаціймедико-соціальної експертної  комісії  та  індивідуальних  програмреабілітації,  вживати  додаткових  заходів  безпеки  праці,   яківідповідають специфічним особливостям цієї категорії працівників.     У випадках,    передбачених    законодавством,   роботодавецьзобов’язаний    організувати    навчання,    перекваліфікацію    іпрацевлаштування інвалідів відповідно до медичних рекомендацій.

     Залучення інвалідів  до надурочних робіт і робіт у нічний часможливе  лише  за  їх  згодою  та  за  умови,  що це не суперечитьрекомендаціям   медико-соціальної  експертної  комісії.  ( Частинатретя  статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1331-IV( 1331-15 ) від 25.11.2003 )

                            Розділ III

                     ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

     Стаття 13. Управління охороною праці та обов’язки   роботодавця

Роботодавець зобов’язаний   створити   на  робочому  місці  вкожному  структурному  підрозділі  умови   праці   відповідно   донормативно-правових  актів,  а  також забезпечити додержання вимогзаконодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.     З цією метою роботодавець забезпечує  функціонування  системиуправління охороною праці, а саме:

 • створює відповідні  служби  і  призначає посадових осіб,  якізабезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджуєінструкції   про   їх  обов’язки,  права  та  відповідальність  завиконання  покладених  на  них  функцій,  а  також  контролює   їхдодержання;
 • розробляє за  участю  сторін колективного договору і реалізуєкомплексні  заходи  для  досягнення  встановлених  нормативів   тапідвищення існуючого рівня охорони праці;
 • забезпечує виконання    необхідних   профілактичних   заходіввідповідно до обставин, що змінюються;
 • впроваджує прогресивні   технології,   досягнення   науки   ітехніки,  засоби механізації та автоматизації виробництва,  вимогиергономіки, позитивний досвід з охорони праці тощо;
 • забезпечує належне утримання будівель і  споруд,  виробничогообладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним станом;
 • забезпечує усунення   причин,   що   призводять  до  нещаснихвипадків,  професійних захворювань,  та здійснення  профілактичнихзаходів,  визначених  комісіями  за  підсумками  розслідування цихпричин;
 • організовує проведення  аудиту  охорони  праці,  лабораторнихдосліджень   умов   праці,  оцінку  технічного  стану  виробничогообладнання   та   устаткування,   атестацій   робочих   місць   навідповідність  нормативно-правовим актам з охорони праці в порядкуі строки,  що визначаються законодавством,  та  за  їх  підсумкамивживає  заходів  до  усунення небезпечних і шкідливих для здоров’явиробничих факторів;
 • розробляє і затверджує положення,  інструкції,  інші  акти  зохорони  праці,  що  діють  у  межах  підприємства  (далі  —  актипідприємства), та встановлюють правила виконання робіт і поведінкипрацівників  на території підприємства,  у виробничих приміщеннях,на  будівельних  майданчиках,   робочих   місцях   відповідно   донормативно-правових актів  з охорони праці,  забезпечує безоплатнопрацівників нормативно-правовими актами та актами  підприємства  зохорони праці;
 • здійснює контроль  за  додержанням  працівником технологічнихпроцесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуваннямта іншими засобами виробництва, використанням засобів колективногота індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог зохорони праці;
 • організовує пропаганду    безпечних    методів    праці    таспівробітництво з працівниками у галузі охорони праці;
 • вживає термінових заходів для допомоги потерпілим, залучає занеобхідності  професійні  аварійно-рятувальні  формування  у  разівиникнення на підприємстві аварій та нещасних випадків.

     Роботодавець несе безпосередню відповідальність за  порушеннязазначених вимог.

      Стаття 14. Обов’язки працівника щодо додержання вимог   нормативно-правових актів з охорони праці

     Працівник зобов’язаний:

 • дбати про особисту безпеку і здоров’я,  а також про безпеку іздоров’я  оточуючих  людей  в процесі виконання будь-яких робіт чипід час перебування на території підприємства;
 • знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охоронипраці,  правила поводження з машинами,  механізмами, устаткуваннямта   іншими   засобами   виробництва,    користуватися    засобамиколективного та індивідуального захисту;
 • проходити у встановленому законодавством порядку попередні таперіодичні медичні огляди.

     Працівник несе  безпосередню  відповідальність  за  порушеннязазначених вимог.

     Стаття 15. Служба охорони праці на підприємстві

     На підприємстві  з  кількістю  працюючих  50  і  більше  осіброботодавець створює службу охорони праці відповідно  до  типовогоположення,  що затверджується спеціально уповноваженим центральниморганом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці.     На підприємстві з кількістю працюючих менше 50  осіб  функціїслужби  охорони  праці  можуть  виконувати  в  порядку сумісництваособи, які мають відповідну підготовку.

     На підприємстві з  кількістю  працюючих  менше  20  осіб  длявиконання  функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонніспеціалісти  на   договірних   засадах,   які   мають   відповіднупідготовку.

     Служба охорони    праці    підпорядковується    безпосередньороботодавцю.

     Керівники та  спеціалісти  служби  охорони  праці  за   своєюпосадою   і   заробітною  платою  прирівнюються  до  керівників  іспеціалістів основних виробничо-технічних служб.

     Спеціалісти служби охорони праці у  разі  виявлення  порушеньохорони праці мають право:

 • видавати керівникам   структурних   підрозділів  підприємстваобов’язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків,одержувати від них необхідні відомості, документацію і пояснення зпитань охорони праці;
 • вимагати відсторонення  від  роботи  осіб,  які  не   пройшлипередбачених    законодавством    медичного    огляду,   навчання,інструктажу,  перевірки знань і не мають  допуску  до  відповіднихробіт  або  не виконують вимог нормативно-правових актів з охоронипраці;
 • зупиняти роботу  виробництва,  дільниці,  машин,  механізмів,устаткування  та  інших  засобів виробництва у разі порушень,  якістворюють загрозу життю або здоров’ю працюючих;
 • надсилати роботодавцю    подання    про    притягнення     довідповідальності  працівників,  які  порушують вимоги щодо охоронипраці.

     Припис спеціаліста  з  охорони  праці  може  скасувати   лише

роботодавець.

     Ліквідація служби  охорони  праці  допускається тільки у разі

ліквідації підприємства чи припинення використання найманої  праці

фізичною особою.

     Стаття 16. Комісія з питань охорони праці підприємства

     На підприємстві  з  метою  забезпечення  пропорційної  участі

працівників у вирішенні будь-яких питань безпеки, гігієни праці та

виробничого   середовища  за  рішенням  трудового  колективу  може

створюватися комісія з питань охорони праці.

     Комісія складається   з    представників    роботодавця    та

професійної  спілки,  а також уповноваженої найманими працівниками

особи,  спеціалістів з  безпеки,  гігієни  праці  та  інших  служб

підприємства  відповідно до типового положення,  що затверджується

спеціально уповноваженим центральним органом  виконавчої  влади  з

нагляду за охороною праці.

     Рішення комісії мають рекомендаційний характер.

      Стаття 17. Обов’язкові медичні огляди працівників певних

                категорій

     Роботодавець зобов’язаний   за   свої    кошти    забезпечити

фінансування  та  організувати  проведення  попереднього  (під час

прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової  діяльності)

медичних оглядів працівників,  зайнятих на важких роботах, роботах

із шкідливими чи  небезпечними  умовами  праці  або  таких,  де  є

потреба  у професійному доборі,  щорічного обов’язкового медичного

огляду осіб віком до 21 року. За результатами періодичних медичних

оглядів у разі потреби роботодавець повинен забезпечити проведення

відповідних  оздоровчих  заходів.   Медичні   огляди   проводяться

відповідними  закладами  охорони здоров’я,  працівники яких несуть

відповідальність  згідно  із   законодавством   за   відповідність

медичного  висновку фактичному стану здоров’я працівника.  Порядок

проведення медичних оглядів визначається спеціально  уповноваженим

центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я.

     Роботодавець має   право   в  установленому  законом  порядку

притягнути   працівника,   який   ухиляється    від    проходження

обов’язкового      медичного     огляду,     до     дисциплінарної

відповідальності,  а  також  зобов’язаний  відсторонити  його  від

роботи без збереження заробітної плати.

     Роботодавець зобов’язаний   забезпечити   за   свій   рахунок

позачерговий медичний огляд працівників:

     за заявою працівника,  якщо він вважає,  що погіршення  стану

його здоров’я пов’язане з умовами праці;

     за своєю   ініціативою,  якщо  стан  здоров’я  працівника  не

дозволяє йому виконувати свої трудові обов’язки.

     За час   проходження   медичного   огляду   за   працівниками

зберігаються місце роботи (посада) і середній заробіток.

     Стаття 18. Навчання з питань охорони праці

     Працівники під  час  прийняття  на  роботу і в процесі роботи

повинні проходити за рахунок роботодавця  інструктаж,  навчання  з

питань   охорони   праці,   з  надання  першої  медичної  допомоги

потерпілим  від  нещасних  випадків  і  правил  поведінки  у  разі

виникнення аварії.

     Працівники, зайняті  на  роботах  з підвищеною небезпекою або

там, де є потреба у професійному доборі,  повинні щороку проходити

за  рахунок  роботодавця  спеціальне  навчання  і  перевірку знань

відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

     Перелік робіт   з   підвищеною   небезпекою    затверджується

спеціально  уповноваженим  центральним  органом виконавчої влади з

нагляду за охороною праці.

     Посадові особи,  діяльність  яких  пов’язана  з  організацією

безпечного   ведення   робіт,   під  час  прийняття  на  роботу  і

періодично,  один раз на три роки,  проходять  навчання,  а  також

перевірку знань з питань охорони праці за участю профспілок.

     Порядок проведення навчання та перевірки знань посадових осіб

з  питань  охорони  праці  визначається  типовим  положенням,   що

затверджується   спеціально   уповноваженим   центральним  органом

виконавчої влади з нагляду за охороною праці.

     Не допускаються до роботи працівники,  у тому числі  посадові

особи,  які  не  пройшли навчання,  інструктаж і перевірку знань з

охорони праці.

     У разі виявлення у працівників,  у тому числі посадових осіб,

незадовільних  знань  з  питань  охорони  праці,  вони  повинні  у

місячний строк пройти повторне навчання і перевірку знань.

     Вивчення основ  охорони  праці,   а   також   підготовка   та

підвищення кваліфікації спеціалістів з охорони праці з урахуванням

особливостей   виробництва    відповідних    об’єктів    економіки

забезпечуються   спеціально   уповноваженим   центральним  органом

виконавчої влади в  галузі  освіти  та  науки  в  усіх  навчальних

закладах  за  програмами,  погодженими із спеціально уповноваженим

центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці.

     Стаття 19. Фінансування охорони праці

     Фінансування охорони праці здійснюється роботодавцем.

     Фінансування профілактичних   заходів   з   охорони    праці,

виконання  загальнодержавної,  галузевих  та  регіональних програм

поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища,

інших  державних  програм,  спрямованих  на  запобігання  нещасним

випадкам та професійним  захворюванням,  передбачається,  поряд  з

іншими   джерелами  фінансування,  визначеними  законодавством,  у

державному і місцевих бюджетах, що виділяються окремим рядком.

     Для підприємств,  незалежно від форм власності,  або фізичних

осіб,  які використовують найману працю,  витрати на охорону праці

становлять не менше 0,5 відсотка від суми реалізованої продукції.

     ( Дію частини четвертої статті 19 зупинено на 2004 рік згідно

із   Законом   N   1344-IV   (  1344-15  )  від  27.11.2003  )  На

підприємствах,  що  утримуються  за  рахунок  бюджету,  витрати на

охорону  праці передбачаються в державному або місцевих бюджетах і

становлять не менше 0,2 відсотка від фонду оплати праці.

     Суми витрат з охорони праці,  що належать до  валових  витрат

юридичної  чи  фізичної  особи,  яка  відповідно  до законодавства

використовує  найману  працю,  визначаються  згідно  з   переліком

заходів  та  засобів з охорони праці,  що затверджується Кабінетом

Міністрів України.

     Стаття 20. Регулювання охорони праці у колективному договорі,

                угоді

     У колективному    договорі,    угоді   сторони   передбачають

забезпечення працівникам  соціальних  гарантій  у  галузі  охорони

праці  на  рівні,  не  нижчому за передбачений законодавством,  їх

обов’язки,  а також комплексні заходи щодо досягнення встановлених

нормативів  безпеки,  гігієни  праці  та  виробничого  середовища,

підвищення існуючого рівня  охорони  праці,  запобігання  випадкам

виробничого  травматизму,  професійного  захворювання,  аваріям  і

пожежам,  визначають обсяги  та  джерела  фінансування  зазначених

заходів.

     Стаття 21. Додержання вимог щодо охорони праці під час

                проектування, будівництва (виготовлення) та

                реконструкції підприємств, об’єктів і засобів

                виробництва

     Виробничі будівлі,  споруди, машини, механізми, устаткування,

транспортні   засоби,   що   вводяться  в  дію  після  будівництва

(виготовлення) або реконструкції,  капітального ремонту  тощо,  та

технологічні      процеси      повинні     відповідати     вимогам

нормативно-правових актів з охорони праці.

     Проектування виробничих    об’єктів,    розроблення     нових

технологій,   засобів   виробництва,   засобів   колективного   та

індивідуального захисту   працюючих    повинні    провадитися    з

урахуванням вимог щодо охорони праці. Не допускається будівництво,

реконструкція,  технічне переоснащення тощо  виробничих  об’єктів,

інженерних     інфраструктур     об’єктів    соціально-культурного

призначення,  виготовлення  і  впровадження   нових   для   даного

підприємства  технологій  і  зазначених  засобів  без  попередньої

експертизи  робочого  проекту  або  робочої  документації  на   їх

відповідність   нормативно-правовим   актам   з   охорони   праці.

Фінансування цих  робіт  може  провадитися  лише  після  одержання

позитивних результатів експертизи.

     Роботодавець повинен одержати дозвіл  на  початок  роботи  та

види  робіт підприємства,  діяльність якого пов’язана з виконанням

робіт та експлуатацією об’єктів,  машин,  механізмів, устаткування

підвищеної   небезпеки.  Перелік  видів  робіт,  об’єктів,  машин,

механізмів,   устаткування   підвищеної   небезпеки   визначається

Кабінетом Міністрів України.

     Експертиза проектів,  реєстрація,  огляди,  випробування тощо

виробничих    об’єктів,    інженерних    інфраструктур    об’єктів

соціально-культурного призначення,  прийняття  їх  в  експлуатацію

проводяться  у  порядку,  що  визначається   Кабінетом   Міністрів

України.

     У разі  коли  роботодавець  не  одержав  зазначеного дозволу,

місцевий   орган   виконавчої   влади    або    орган    місцевого

самоврядування, за поданням спеціально уповноваженого центрального

органу виконавчої  влади  з  нагляду  за  охороною  праці,  вживає

заходів  до  скасування  державної реєстрації цього підприємства у

встановленому законом порядку за умови,  якщо протягом місяця  від

часу  виявлення вказаних недоліків роботодавець не провів належних

заходів з їх усунення.

     Технологічні процеси,   машини,   механізми,    устаткування,

транспортні   засоби,  хімічні  речовини  і  їх  сполуки  та  інша

небезпечна  продукція,  придбані  за  кордоном,   допускаються   в

експлуатацію (до застосування) лише за умови проведення експертизи

на відповідність їх нормативно-правовим актам з охорони праці,  що

чинні на території України.

     Прийняття в  експлуатацію нових і реконструйованих виробничих

об’єктів проводиться за участю представників професійних спілок.

     Не допускається застосування у виробництві шкідливих  речовин

у  разі  відсутності  їх  гігієнічної  регламентації  та державної

реєстрації.

     Стаття 22. Розслідування та облік нещасних випадків,

                професійних захворювань і аварій

     Роботодавець повинен  організовувати  розслідування  та вести

облік  нещасних  випадків,  професійних   захворювань   і   аварій

відповідно  до  положення,  що  затверджується Кабінетом Міністрів

України за погодженням з всеукраїнськими об’єднаннями профспілок.

     За підсумками розслідування нещасного  випадку,  професійного

захворювання  або  аварії роботодавець складає акт за встановленою

формою,  один примірник якого він зобов’язаний видати  потерпілому

або  іншій  заінтересованій  особі не пізніше трьох днів з моменту

закінчення розслідування.

     У разі відмови роботодавця скласти акт про  нещасний  випадок

чи   незгоди   потерпілого  з  його  змістом  питання  вирішуються

посадовою особою органу  державного  нагляду  за  охороною  праці,

рішення якої є обов’язковим для роботодавця.

     Рішення посадової особи органу державного нагляду за охороною

праці може бути оскаржене у судовому порядку.

     Стаття 23. Інформація та звітність про стан охорони праці

     Роботодавець зобов’язаний інформувати працівників  або  осіб,

уповноважених  на  здійснення громадського контролю за дотриманням

вимог  нормативно-правових  актів  з  охорони   праці,   та   Фонд

соціального  страхування  від  нещасних  випадків про стан охорони

праці, причину аварій, нещасних випадків і професійних захворювань

і  про  заходи,  яких вжито для їх усунення та для забезпечення на

підприємстві умов і безпеки праці на рівні нормативних вимог.

     Працівникам та/або їхнім представникам забезпечується  доступ

до  інформації  та  документів,  що  містять  результати атестації

робочих  місць,  заплановані  роботодавцем  профілактичні  заходи,

результати  розслідування,  обліку  та аналізу нещасних випадків і

професійних  захворювань  і  звіти  з  цих  питань,  а  також   до

повідомлень,  подань  та  приписів органів державного управління і

державного нагляду за охороною праці.

     Органи державного управління охороною праці  у  встановленому

порядку  інформують населення України,  працівників про реалізацію

державної політики з охорони праці,  виконання  загальнодержавної,

галузевих  чи  регіональних  програм  з  цих питань,  про рівень і

причини  аварійності,  виробничого   травматизму   і   професійних

захворювань,  про  виконання  своїх  рішень  щодо охорони життя та

здоров’я працівників.

     На державному  рівні  ведеться  єдина  державна   статистична

звітність   з   питань  охорони  праці,  форма  якої  погоджується

спеціально уповноваженим центральним органом  виконавчої  влади  з

нагляду   за  охороною  праці,  професійними  спілками  та  Фондом

соціального страхування від нещасних випадків.

     Стаття 24. Добровільні об’єднання громадян, працівників і

                спеціалістів з охорони праці

     З метою   об’єднання  зусиль  найманих  працівників,  учених,

спеціалістів з охорони праці та окремих  громадян  для  поліпшення

охорони  праці,  захисту працівників від виробничого травматизму і

професійних захворювань можуть створюватись асоціації, товариства,

фонди та інші добровільні об’єднання громадян, що діють відповідно

до закону.

                            Розділ IV

                     СТИМУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

     Стаття 25. Економічне стимулювання охорони праці

     До працівників можуть застосовуватися будь-які заохочення  за

активну  участь та ініціативу у здійсненні заходів щодо підвищення

рівня  безпеки  та   поліпшення   умов   праці.   Види   заохочень

визначаються колективним договором, угодою.

     При розрахунку   розміру   страхового   внеску   для  кожного

підприємства Фондом соціального страхування від нещасних випадків,

за умови досягнення належного стану охорони праці і зниження рівня

або відсутності травматизму і професійної захворюваності внаслідок

здійснення  роботодавцем відповідних профілактичних заходів,  може

бути  встановлено  знижку  до  нього  або  надбавку   до   розміру

страхового  внеску  за  високий  рівень  травматизму і професійної

захворюваності та неналежний стан охорони праці.

     Розрахунок розміру страхового внеску із застосуванням  знижок

та надбавок для кожного підприємства, передбачених частиною другою

цієї статті,   провадиться   відповідно   до   законодавства   про

загальнообов’язкове державне соціальне страхування  від  нещасного

випадку   на   виробництві   та   професійного  захворювання,  які

спричинили втрату працездатності.

     Стаття 26. Відшкодування юридичним, фізичним особам і

                державі збитків, завданих порушенням вимог з

                охорони праці

     Роботодавець зобов’язаний    відшкодувати   збитки,   завдані

порушенням вимог з охорони праці іншим юридичним,  фізичним особам

і державі, на загальних підставах, передбачених законом.

     Роботодавець відшкодовує   витрати   на  проведення  робіт  з

рятування потерпілих під час аварії та ліквідації її наслідків, на

розслідування  і  проведення  експертизи причин аварії,  нещасного

випадку    або    професійного    захворювання,    на    складання

санітарно-гігієнічної характеристики    умов   праці   осіб,   які

проходять обстеження щодо наявності професійного  захворювання,  а

також інші витрати, передбачені законодавством.

                             Розділ V

              НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

     Стаття 27. Документи, що належать до нормативно-правових

                актів з охорони праці

     Нормативно-правові акти з охорони праці — це правила,  норми,

регламенти,  положення,  стандарти,  інструкції та інші документи,

обов’язкові для виконання.

     Стаття 28. Опрацювання, прийняття та скасування

                нормативно-правових актів з охорони праці

     Опрацювання та прийняття нових,  перегляд і скасування чинних

нормативно-правових актів з охорони праці  провадяться  спеціально

уповноваженим  центральним  органом  виконавчої влади з нагляду за

охороною праці за участю професійних спілок  і  Фонду  соціального

страхування  від  нещасних  випадків  та за погодженням з органами

державного нагляду за охороною праці.

     Санітарні правила   та   норми   затверджуються    спеціально

уповноваженим   центральним  органом  виконавчої  влади  у  галузі

охорони здоров’я.

     Нормативно-правові акти з охорони праці переглядаються в міру

впровадження  досягнень  науки  і техніки,  що сприяють поліпшенню

безпеки,  гігієни праці та виробничого середовища,  але  не  рідше

одного разу на десять років.

     Стандарти, технічні умови та інші документи на засоби праці і

технологічні процеси повинні включати вимоги щодо охорони праці  і

погоджуватися з органами державного нагляду за охороною праці.

     Стаття 29. Тимчасове припинення чинності нормативно-правових

                актів з охорони праці

     У разі неможливості повного усунення небезпечних і  шкідливих

для  здоров’я  умов праці роботодавець зобов’язаний повідомити про

це відповідний орган державного нагляду  за  охороною  праці.  Він

може   звернутися   до   зазначеного   органу  з  клопотанням  про

встановлення  необхідного  строку  для  виконання   заходів   щодо

приведення умов праці на конкретному виробництві чи робочому місці

до нормативних вимог.

     Відповідний орган  державного  нагляду  за   охороною   праці

розглядає   клопотання   роботодавця,  проводить  у  разі  потреби

експертизу запланованих заходів,  визначає  їх  достатність  і  за

наявності   підстав   може,   як  виняток,  прийняти  рішення  про

встановлення іншого строку застосування вимог нормативних актів  з

охорони праці.

     Роботодавець      зобов’язаний     невідкладно     повідомити

заінтересованих   працівників   про   рішення  зазначеного  органу

державного нагляду за охороною праці.

     Стаття 30. Поширення дії нормативно-правових актів з охорони

                праці на сферу трудового і професійного навчання

     Нормативно-правові акти з охорони праці є  обов’язковими  для

виконання   у   виробничих  майстернях,  лабораторіях,  цехах,  на

дільницях та в інших місцях  трудового  і  професійного  навчання,

облаштованих у будь-яких навчальних закладах.

     Організація охорони  праці  на  зазначених об’єктах,  а також

порядок розслідування та  обліку  нещасних  випадків  з  учнями  і

студентами під час трудового та професійного навчання у навчальних

закладах  визначаються  центральним  органом  виконавчої  влади  в

галузі  освіти та науки за погодженням з відповідним профспілковим

органом.

     До учнів і студентів,  які  проходять  трудове  і  професійне

навчання (виробничу практику) на підприємствах під керівництвом їх

персоналу, застосовується законодавство про охорону праці у такому

ж порядку, що й до працівників підприємства.

                            Розділ VI

                 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

     Стаття 31. Органи державного управління охороною праці

     Державне управління охороною праці здійснюють:

     Кабінет Міністрів України;

     спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з

нагляду за охороною праці;

     міністерства та інші центральні органи виконавчої влади;

     Рада міністрів Автономної Республіки Крим,  місцеві  державні

адміністрації та органи місцевого самоврядування.

     Стаття 32. Компетенція Кабінету Міністрів України в галузі

                охорони праці

     Кабінет Міністрів України:

     забезпечує реалізацію державної  політики  в  галузі  охорони

праці;

     подає     на    затвердження    Верховною    Радою    України

загальнодержавну  програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці

та виробничого середовища;

     спрямовує   і   координує   діяльність   міністерств,   інших

центральних органів виконавчої влади щодо  створення  безпечних  і

здорових умов праці та нагляду за охороною праці;

     встановлює єдину  державну  статистичну  звітність  з  питань

охорони праці.

     З метою координації діяльності органів державного  управління

охороною  праці  створюється  Національна  рада з питань безпечної

життєдіяльності   населення,   яку   очолює   віце-прем’єр-міністр

України.

     Стаття 33. Повноваження міністерств та інших центральних

                органів виконавчої влади в галузі охорони праці

     Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади:

     проводять єдину науково-технічну політику  в  галузі  охорони

праці;

     розробляють і  реалізують  галузеві програми поліпшення стану

безпеки,  гігієни  праці  та  виробничого  середовища  за   участю

профспілок;

     здійснюють методичне   керівництво   діяльністю   підприємств

галузі з охорони праці;

     укладають з  відповідними  галузевими  профспілками  угоди  з

питань поліпшення умов і безпеки праці;

     беруть участь  в опрацюванні та перегляді нормативно-правових

актів з охорони праці;

     організовують навчання і перевірку  знань  з  питань  охорони

праці;

     створюють у    разі   потреби   аварійно-рятувальні   служби,

здійснюють керівництво їх діяльністю, забезпечують виконання інших

вимог  законодавства,  що  регулює  відносини  у сфері рятувальної

справи;

     здійснюють відомчий  контроль  за  станом  охорони  праці  на

підприємствах галузі.

     Для координації,  вдосконалення  роботи  з  охорони  праці  і

контролю за цією роботою  в  міністерствах  та  інших  центральних

органах  виконавчої  влади  створюються  структурні  підрозділи  з

охорони праці.

     Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з

питань   праці   та   соціальної  політики  забезпечує  проведення

державної експертизи умов праці із  залученням  служб  санітарного

епідеміологічного  нагляду  спеціально уповноваженого центрального

органу  виконавчої  влади  в  галузі  охорони  здоров’я,  визначає

порядок  та  здійснює  контроль  за  якістю  проведення  атестації

робочих місць щодо їх відповідності  нормативно-правовим  актам  з

охорони праці.

     Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з

нагляду за охороною праці:

     здійснює комплексне управління охороною праці  на  державному

рівні,  реалізує  державну  політику  в  цій  галузі  та  здійснює

контроль за  виконанням  функцій  державного  управління  охороною

праці  міністерствами,  іншими  центральними  органами  виконавчої

влади,  Радою  міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  місцевими

державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування;

     розробляє за  участю  міністерств,  інших центральних органів

виконавчої  влади,  Фонду  соціального  страхування  від  нещасних

випадків,  всеукраїнських  об’єднань  роботодавців  та  профспілок

загальнодержавну програму поліпшення стану безпеки,  гігієни праці

та виробничого середовища і контролює її виконання;

     здійснює нормотворчу   діяльність,  розробляє  та  затверджує

правила,  норми,  положення, інструкції та інші нормативно-правові

акти з охорони праці або зміни до них;

     координує роботу   міністерств,   інших  центральних  органів

виконавчої  влади,  Ради  міністрів  Автономної  Республіки  Крим,

місцевих     державних     адміністрацій,     органів    місцевого

самоврядування,  підприємств,  інших   суб’єктів   підприємницької

діяльності   в   галузі  безпеки,  гігієни  праці  та  виробничого

середовища;

     одержує безоплатно від міністерств, інших центральних органів

виконавчої  влади,  Ради  міністрів  Автономної  Республіки  Крим,

місцевих державних адміністрацій, органів статистики, підприємств,

інших    суб’єктів   підприємницької   діяльності   відомості   та

інформацію, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

     бере участь у міжнародному співробітництві та  в  організації

виконання  міжнародних  договорів,  згода  на  обов’язковість яких

надана Верховною Радою України, з питань безпеки, гігієни праці та

виробничого  середовища,  вивчає,  узагальнює  і  поширює світовий

досвід з цих питань,  опрацьовує та подає у встановленому  порядку

пропозиції  щодо  удосконалення  і  поступового наближення чинного

законодавства про охорону  праці  до  відповідних  міжнародних  та

європейських норм.

     Рішення, прийняті    спеціально   уповноваженим   центральним

органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці в межах  його

компетенції,  є  обов’язковими для виконання всіма міністерствами,

іншими центральними органами  виконавчої  влади,  Радою  міністрів

Автономної Республіки Крим,  місцевими державними адміністраціями,

органами  місцевого  самоврядування,   юридичними   та   фізичними

особами,  які  відповідно  до законодавства використовують найману

працю.

      Стаття 34. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки

                Крим та місцевих державних адміністрацій в галузі

                охорони праці

     Рада міністрів Автономної Республіки Крим,  місцеві  державні

адміністрації у межах відповідних територій:

     забезпечують виконання   законів   та   реалізацію  державної

політики в галузі охорони праці;

     формують за   участю    представників    профспілок,    Фонду

соціального  страхування  від  нещасних  випадків  і  забезпечують

виконання цільових регіональних програм поліпшення стану  безпеки,

гігієни праці та виробничого середовища, а також заходів з охорони

праці  у  складі  програм  соціально-економічного  і   культурного

розвитку регіонів;

     забезпечують соціальний захист найманих працівників,  зокрема

зайнятих на роботах з шкідливими та  небезпечними  умовами  праці,

вживають   заходів   до  проведення  атестації  робочих  місць  на

відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці;

     вносять пропозиції щодо створення регіональних  (комунальних)

аварійно-рятувальних    служб   для   обслуговування   відповідних

територій та об’єктів комунальної власності;

     здійснюють контроль за додержанням суб’єктами підприємницької

діяльності нормативно-правових актів про охорону праці.

     Для виконання  зазначених  функцій  у  складі  Ради міністрів

Автономної  Республіки  Крим,  місцевих  державних   адміністрацій

створюються структурні підрозділи з охорони праці, що діють згідно

з  типовим  положенням,  яке  затверджується  Кабінетом  Міністрів

України,  а також на громадських засадах — ради з питань безпечної

життєдіяльності населення.

     Стаття 35. Повноваження органів місцевого самоврядування в

                галузі охорони праці

     Органи місцевого самоврядування у межах своєї компетенції:

     затверджують цільові  регіональні  програми  поліпшення стану

безпеки,  умов праці та виробничого середовища,  а також заходи  з

охорони   праці   у   складі   програм   соціально-економічного  і

культурного розвитку регіонів;

     приймають      рішення     щодо     створення     комунальних

аварійно-рятувальних служб    для    обслуговування    відповідних

територій та об’єктів комунальної власності.

     Виконавчі органи    сільських,    селищних,    міських    рад

забезпечують належне утримання,  ефективну і безпечну експлуатацію

об’єктів    житлово-комунального     господарства,     побутового,

торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку, що перебувають

у  комунальній  власності   відповідних   територіальних   громад,

додержання  вимог щодо охорони праці працівників,  зайнятих на цих

об’єктах.

     Для виконання  функцій,  зазначених  у  частині  другій  цієї

статті,  сільська,  селищна,  міська  рада  створює у складі свого

виконавчого органу відповідний підрозділ або призначає спеціаліста

з охорони праці.

     Стаття 36. Повноваження об’єднань підприємств у галузі

                охорони праці

     Повноваження в галузі охорони  праці  асоціацій,  корпорацій,

концернів   та  інших  об’єднань  визначаються  їх  статутами  або

договорами  між  підприємствами,  які  утворили  об’єднання.   Для

виконання   делегованих   об’єднанням   функцій   в   їх  апаратах

створюються служби охорони праці.

     Стаття 37. Організація наукових досліджень з проблем охорони

                праці

     Фундаментальні та  прикладні  наукові  дослідження  з проблем

охорони    праці,    ідентифікації    професійної    небезпечності

організуються  в  межах  загальнодержавної  та інших програм з цих

питань    і    проводяться     науково-дослідними     інститутами,

проектно-конструкторськими установами   та  організаціями,  вищими

навчальними закладами та фахівцями.

                            Розділ VII

              ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД І ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ

                        ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

     Стаття 38. Органи державного нагляду за охороною праці

     Державний нагляд    за    додержанням    законів   та   інших

нормативно-правових актів про охорону праці здійснюють:

     спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з

нагляду за охороною праці;

     спеціально уповноважений державний орган з питань радіаційної

безпеки;

     спеціально уповноважений державний орган  з  питань  пожежної

безпеки;

     спеціально уповноважений  державний  орган  з  питань гігієни

праці.

     Органи державного нагляду за охороною праці не  залежать  від

будь-яких   господарських   органів,   суб’єктів   підприємництва,

об’єднань  громадян,  політичних  формувань,  місцевих   державних

адміністрацій і органів місцевого самоврядування,  їм не підзвітні

і не підконтрольні.

     Діяльність органів  державного  нагляду  за  охороною   праці

регулюється   цим  Законом,  законами  України  «Про  використання

ядерної енергії  і радіаційну безпеку» ( 39/95-ВР ),  «Про пожежну

безпеку»   ( 3745-12 ),   «Про    забезпечення    санітарного   та

епідемічного    благополуччя    населення»   ( 4004-12 ),   іншими

нормативно-правовими актами  та  положеннями  про  ці  органи,  що

затверджуються   Президентом   України   або  Кабінетом  Міністрів

України.

     Стаття 39. Права і відповідальність посадових осіб спеціально

                уповноваженого центрального органу виконавчої

                влади з нагляду за охороною праці

     Посадові особи спеціально уповноваженого центрального  органу

виконавчої влади з нагляду за охороною праці мають право:

     безперешкодно    відвідувати    підконтрольні    підприємства

(об’єкти),  виробництва   фізичних   осіб,   які   відповідно   до

законодавства  використовують  найману  працю,  та  здійснювати  в

присутності роботодавця або його представника перевірку додержання

законодавства з питань, віднесених до їх компетенції;

     одержувати від  роботодавця і посадових осіб письмові чи усні

пояснення,  висновки експертних обстежень,  аудитів,  матеріали та

інформацію   з   відповідних  питань,  звіти  про  рівень  і  стан

профілактичної роботи,  причини порушень  законодавства  та  вжиті

заходи щодо їх усунення;

     видавати в установленому порядку роботодавцям,  керівникам та

іншим посадовим особам юридичних та фізичних осіб,  які відповідно

до  законодавства  використовують найману працю,  міністерствам та

іншим  центральним  органам  виконавчої  влади,   Раді   міністрів

Автономної  Республіки Крим,  місцевим державним адміністраціям та

органам місцевого самоврядування обов’язкові для виконання приписи

(розпорядження) про усунення порушень і недоліків в галузі охорони

праці,  охорони надр,  безпечної експлуатації об’єктів  підвищеної

небезпеки;

     забороняти, зупиняти,   припиняти,   обмежувати  експлуатацію

підприємств,  окремих виробництв,  цехів, дільниць, робочих місць,

будівель,   споруд,   приміщень,  випуск  та  експлуатацію  машин,

механізмів,  устаткування,  транспортних та інших  засобів  праці,

виконання  певних  робіт,  застосування нових небезпечних речовин,

реалізацію  продукції,  а  також  скасовувати  або  припиняти  дію

виданих  ними  дозволів  і  ліцензій  до  усунення  порушень,  які

створюють загрозу життю працюючих;

     притягати до адміністративної  відповідальності  працівників,

винних у порушенні законодавства про охорону праці;

     надсилати роботодавцям  подання  про  невідповідність окремих

посадових  осіб  займаній  посаді,  передавати  матеріали  органам

прокуратури для притягнення цих осіб до відповідальності згідно із

законом.

     Рішення посадових осіб спеціально уповноваженого центрального

органу   виконавчої   влади   з   нагляду  за  охороною  праці  за

необхідності обгрунтовуються  результатами  роботи  та  висновками

експертно-технічних центрів, дослідних, випробувальних лабораторій

та інших підрозділів (груп) технічної підтримки, що функціонують у

складі  органів державного нагляду за охороною праці відповідно до

завдань інспекційної служби або  створюються  і  діють  згідно  із

законодавством   як   незалежні   експертні  організації.  Наукова

підтримка   наглядової   діяльності   здійснюється    відповідними

науково-дослідними установами.

     Посадові особи  спеціально уповноваженого центрального органу

виконавчої  влади  з  нагляду  за  охороною  праці  є   державними

службовцями, і на них поширюється дія Закону України «Про державну

службу» (  3723-12  ).  Вони  несуть  відповідальність  згідно  із

законом за виконання покладених на них обов’язків.  Посадові особи

спеціально  уповноваженого  центрального органу виконавчої влади з

нагляду за охороною праці мають право носити формений одяг, зразки

якого затверджуються Кабінетом Міністрів України.

     Стаття 40. Соціальний захист посадових осіб спеціально

                уповноваженого центрального органу виконавчої

                влади з нагляду за охороною праці

     Посадовим особам   спеціально   уповноваженого   центрального

органу  виконавчої  влади  з  нагляду  за  охороною  праці держава

гарантує соціальний захист.

     Працівники правоохоронних органів надають допомогу  посадовим

особам  органів  державного  нагляду  у  виконанні  ними службових

обов’язків та вживають  заходів  щодо  припинення  незаконних  дій

осіб,  які  перешкоджають  виконувати  ці  обов’язки,  вдаються до

погроз,  шантажу,  нанесення тілесних ушкоджень  посадовим  особам

органів державного нагляду або членам їх сімей,  завдають шкоди їх

майну.

     За особами,  які  звільнені  з  посад  в  органах  державного

нагляду за віком або через хворобу чи каліцтво, а також за членами

сім’ї  або  утриманцями  загиблої  під  час  виконання   службових

обов’язків  посадової  особи зберігається право на пільги згідно з

законодавством.

     Пенсійне забезпечення  посадових  осіб   органів   державного

нагляду здійснюється згідно з законодавством за рахунок держави.

     Стаття 41. Громадський контроль за додержанням законодавства

                про охорону праці

     Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону

праці  здійснюють  професійні спілки,  їх об’єднання в особі своїх

виборних органів і представників.

     Професійні спілки   здійснюють   громадський   контроль    за

додержанням законодавства про охорону праці,  створенням безпечних

і    нешкідливих    умов    праці,    належних    виробничих    та

санітарно-побутових умов,  забезпеченням  працівників  спецодягом,

спецвзуттям,  іншими  засобами  індивідуального  та   колективного

захисту.  У разі загрози життю або здоров’ю працівників професійні

спілки мають право вимагати від роботодавця  негайного  припинення

робіт  на робочих місцях,  виробничих дільницях,  у цехах та інших

структурних  підрозділах  або  на  підприємствах  чи  виробництвах

фізичних  осіб,  які  відповідно  до  законодавства використовують

найману працю, в цілому на період, необхідний для усунення загрози

життю або здоров’ю працівників.

     Професійні спілки  також мають право на проведення незалежної

експертизи умов праці,  а також об’єктів виробничого  призначення,

що проектуються,  будуються чи експлуатуються, на відповідність їх

нормативно-правовим  актам  про  охорону  праці,  брати  участь  у

розслідуванні  причин  нещасних випадків і професійних захворювань

на  виробництві  та  надавати  свої  висновки  про  них,   вносити

роботодавцям,  державним  органам  управління  і нагляду подання з

питань  охорони  праці  та  одержувати   від   них   аргументовану

відповідь.

     У разі   відсутності   професійної   спілки  на  підприємстві

громадський контроль  за  додержанням  законодавства  про  охорону

праці здійснює уповноважена найманими працівниками особа.

     Стаття 42. Уповноважені найманими працівниками особи з

                питань охорони праці

     Уповноважені найманими працівниками особи  з  питань  охорони

праці   мають  право  безперешкодно  перевіряти  на  підприємствах

виконання вимог щодо  охорони  праці  і  вносити  обов’язкові  для

розгляду  роботодавцем  пропозиції про усунення виявлених порушень

нормативно-правових актів з безпеки і гігієни праці.

     Для виконання цих обов’язків  роботодавець  за  свій  рахунок

організовує  навчання,  забезпечує необхідними засобами і звільняє

уповноважених найманими працівниками осіб з питань  охорони  праці

від   роботи   на  передбачений  колективним  договором  строк  із

збереженням за ними середнього заробітку.

     Не можуть бути ущемлені будь-які законні інтереси працівників

у  зв’язку  з  виконанням  ними обов’язків уповноважених найманими

працівниками осіб  з  питань  охорони  праці,  їх  звільнення  або

притягнення  до  дисциплінарної  чи  матеріальної відповідальності

здійснюється  лише  за  згодою  найманих  працівників  у  порядку,

визначеному колективним договором.

     Якщо уповноважені   найманими  працівниками  особи  з  питань

охорони   праці   вважають,   що   профілактичні   заходи,   вжиті

роботодавцем,  є недостатніми, вони можуть звернутися за допомогою

до органу державного нагляду за охороною праці.  Вони також  мають

право  брати  участь  і  вносити  відповідні  пропозиції  під  час

інспекційних перевірок підприємств чи  виробництв  фізичних  осіб,

які відповідно до законодавства використовують найману працю, цими

органами.

     Уповноважені найманими працівниками особи  з  питань  охорони

праці  діють  відповідно до типового положення,  що затверджується

спеціально уповноваженим центральним органом  виконавчої  влади  з

питань праці та соціальної політики.

                            Розділ VIII

            ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

                        ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

     Стаття 43. Штрафні санкції до юридичних та фізичних осіб, які

                відповідно до законодавства використовують найману

                працю, посадових осіб та працівників

     За порушення законодавства  про  охорону  праці,  невиконання

розпоряджень посадових осіб органів державного нагляду за охороною

праці юридичні та фізичні особи,  які відповідно до  законодавства

використовують  найману  працю,  притягаються  органами державного

нагляду  за  охороною  праці   до   сплати   штрафу   у   порядку,

встановленому законом.

     Максимальний розмір   штрафу   не   може  перевищувати  п’яти

відсотків місячного фонду заробітної плати юридичної  чи  фізичної

особи, яка відповідно до законодавства використовує найману працю.

     Несплата юридичними  чи фізичними особами,  які відповідно до

законодавства використовують найману працю,  штрафу тягне за собою

нарахування на суму штрафу пені у розмірі двох відсотків за кожний

день прострочення.

     Застосування штрафних санкцій до посадових осіб і працівників

за  порушення законів та інших нормативно-правових актів з охорони

праці   здійснюється   відповідно   до   Кодексу    України    про

адміністративні правопорушення ( 80731-10,  80732-10 ).  Особи, на

яких  накладено штраф,  вносять його в касу підприємства за місцем

роботи.

     Рішення про стягнення штрафу може бути оскаржено  в  місячний

строк у судовому порядку.

     Кошти від  застосування  штрафних  санкцій  до  юридичних  чи

фізичних осіб,  які  відповідно  до  законодавства  використовують

найману  працю,  посадових  осіб  і  працівників,  визначених цією

статтею, зараховуються до Державного бюджету України.

     Стаття 44. Відповідальність за порушення вимог щодо охорони

                праці

     За порушення  законів  та інших нормативно-правових актів про

охорону праці,  створення перешкод  у  діяльності  посадових  осіб

органів   державного   нагляду   за   охороною   праці,   а  також

представників профспілок,  їх організацій та об’єднань винні особи

притягаються  до дисциплінарної,  адміністративної,  матеріальної,

кримінальної відповідальності згідно із законом.

                            Розділ IX

                        ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування,  крім

частини четвертої  статті  19,  яка  набирає  чинності  з  1 січня

2003 року.

     2. Кабінету Міністрів України  у  тримісячний  строк  з  часу

набрання чинності цим Законом:

     внести до  Верховної  Ради України пропозиції щодо приведення

законодавчих актів у відповідність із цим Законом;

     привести свої нормативно-правові акти у відповідність із  цим

Законом;

     забезпечити приведення  органами  виконавчої  влади прийнятих

ними нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 Президент України                                       Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 14 жовтня 1992 року

     N 2694-XII