Warning: Use of undefined constant pagepeel_version - assumed 'pagepeel_version' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/ubnytitf/public_html/wp-content/plugins/page-peel/pagepeel.php on line 90

Warning: Use of undefined constant pagepeel_image_small - assumed 'pagepeel_image_small' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/ubnytitf/public_html/wp-content/plugins/page-peel/pagepeel.php on line 91

Warning: Use of undefined constant pagepeel_image_big - assumed 'pagepeel_image_big' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/ubnytitf/public_html/wp-content/plugins/page-peel/pagepeel.php on line 92

Warning: Use of undefined constant pagepeel_ad_url - assumed 'pagepeel_ad_url' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/ubnytitf/public_html/wp-content/plugins/page-peel/pagepeel.php on line 93
Типове положення про службу охорони праці

Типове положення про службу охорони праці

2.9. ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ  ПРО СЛУЖБУ  З ОХОРОНИ ПРАЦІ

(Затверджено наказом Державного комітету України
по нагляду за охороною праці від 15
.11.2004 р. № 255)

 

НПАОП 0.00-4.35-04

 

1. Загальні положення

1.1. Згідно з Законом України «Про охорону праці» служба охорони праці створюється роботодавцем для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання не­щасним випадкам, професійним захворюванням і ава­ріям у процесі праці.

1.2. На основі Типового положення про службу охоро­ни праці (далі — Типове положення) з урахуванням специ­фіки виробництва та видів діяльності, чисельності праців­ників, умов праці та інших факторів роботодавець роз­робляє і затверджує Положення про службу охорони пра­ці відповідного підприємства, визначає структуру служби охорони праці, її чисельність, основні завдання, функції та права її працівників відповідно до законодавства.

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади в положенні про структурний підрозділ з охорони праці враховують вимоги цього Типового положення.

Порядок створення та організації роботи структурних підрозділів з охорони праці місцевих органів виконавчої влади визначається відповідно до статті 34 Закону Укра­їни «Про охорону праці».

Об’єднання підприємств у разі виконання ними деле­гованих функцій в галузі охорони праці розробляють і за­тверджують Положення про службу охорони праці відпо­відно до статті 36 Закону України «Про охорону праці» та цього Типового положення.

1.3. Служба охорони праці підпорядковується безпо­середньо роботодавцю.

1.4. Служба охорони праці створюється на підприєм­ствах з кількістю працюючих 50 і більше осіб.

На підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції служби охорони праці можуть виконувати в по­рядку сумісництва (суміщення) особи, які мають відповід­ну підготовку.

На підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб для виконання функцій служби охорони праці можуть за­лучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають виробничий стаж роботи не менше трьох років і пройшли навчання з охорони праці.

1.5. Керівники та спеціалісти служби охорони праці за своїми посадами та заробітною платою прирівнюються до керівників і спеціалістів основних виробничо-технічних служб. Повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, за­значеним у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 1), професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності, затвер­дженого наказом Міністерства праці та соціальної полі­тики від 16 лютого 1998 року № 24 (із змінами).

1.7.  Навчання та перевірка знань з питань охорони праці працівників служби охорони праці проводяться в установленому законодавством порядку під час прийнят­тя на роботу та періодично один раз на три роки.

1.8. Працівники служби охорони праці підприємства в своїй діяльності керуються законодавством України, нор­мативно-правовими актами з охорони праці, колектив­ним договором та актами з охорони праці, що діють в ме­жах підприємства.

1.9.  Ліквідація служби охорони праці допускається тільки в разі ліквідації підприємства чи припинення вико­ристання найманої праці фізичною особою.

2.  Основні завдання служби охорони праці

2.1. У разі відсутності впровадженої системи якості від­повідно до ISO 9001 опрацювання ефективної системи управління охороною праці на підприємстві та сприяння удосконаленню діяльності у цьому напрямі кожного струк­турного підрозділу і кожного працівника. Забезпечення фахової підтримки рішень роботодавця з цих питань.

2.2. Організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних вироб­ничих факторів, запобігання нещасним випадкам на ви­робництві, професійним захворюванням та іншим випад­кам загрози життю або здоров’ю працівників.

2.3. Вивчення та сприяння впровадженню у виробниц­тво досягнень науки і техніки, прогресивних і безпечних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуаль­ного захисту працівників.

2.4.  Контроль за дотриманням працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, положень (у разі наявності) галузевої угоди, роз­ділу «Охорона праці» колективного договору та актів з охорони праці, що діють у межах підприємства.

2.5.  Інформування та надання роз’яснень працівни­кам підприємства з питань охорони праці.

3.   Функції служби охорони праці

3.1. Розроблення спільно з іншими підрозділами під­приємства комплексних заходів для досягнення встанов­лених нормативів та підвищення існуючого рівня охо­рони праці, планів, програм поліпшення умов праці, запобігання виробничому травматизму, професійним за­хворюванням, надання організаційно-методичної допо­моги у виконанні запланованих заходів.

3.2.  Підготовка   проектів наказів з питань охорони праці і внесення їх на розгляд роботодавцю.

3.3.  Проведення спільно з представниками інших структурних підрозділів і за участю представників профе­сійної спілки підприємства або, за її відсутності, уповно­важених найманими працівниками осіб з питань охоро­ни праці перевірок дотримання працівниками вимог нор­мативно-правових актів з охорони праці.

3.4.  Складання звітності з охорони праці за встанов­леними формами.

3.5.  Проведення з працівниками вступного інструкта­жу з охорони праці.

3.6. Ведення обліку та проведення аналізу причин ви­робничого травматизму, професійних захворювань, аварій, заподіяної ними шкоди.

3.7. Забезпечення належного оформлення і зберіган­ня документації з питань охорони праці, а також своєчас­ної передачі їх до архіву для тривалого зберігання згідно з установленим порядком.

3.8.  Складання за участю керівників підрозділів під­приємства переліків професій, посад і видів робіт, на які повинні бути розроблені інструкції з охорони (безпеки) праці, що діють в межах підприємства, надання методич­ної допомоги під час їх розроблення.

3.9. Інформування працівників про основні вимоги за­конів, інших нормативно-правових актів та актів з охоро­ни праці, що діють у межах підприємства.

3.10.   Розгляд:

 • · питань про підтвердження наявності небезпечної ви­робничої ситуації, що стала причиною відмови працівни­ка від виконання дорученої роботи, відповідно до зако­нодавства (у разі необхідності);
 • · листів, заяв, скарг працівників підприємства, що стосу­ються питань додержання законодавства про охорону праці.

3.11.  Організація:

¨ забезпечення підрозділів нормативно-правовими ак­тами та актами з охорони праці, що діють у межах під­приємства, посібниками, навчальними матеріалами з цих питань;

¨ роботи кабінету з охорони праці, підготовки інфор­маційних стендів, кутків з охорони праці тощо;

¨ нарад, семінарів, конкурсів тощо з питань охорони праці;

¨ пропаганди з питань охорони праці з використанням інформаційних засобів.

3.12. Участь у:

 • · розслідуванні нещасних випадків, професійних захво­рювань та аварій на виробництві відповідно до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, про­фесійних захворювань і аварій на виробництві, затвер­дженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року №1112;
 • · складанні санітарно-гігієнічної характеристики робо­чих місць працівників, які проходять обстеження щодо на­явності профзахворювань;
 • · проведенні внутрішнього аудиту охорони праці та атестації робочих місць на відповідність нормативно-пра­вовим актам з охорони праці;
 • · роботі комісій з приймання в експлуатацію закінчених
 • · будівництвом, реконструкцією або технічним переозбро­єнням об’єктів виробничого та соціально-культурного призначення, відремонтованого або модернізованого устатковання в частині дотримання вимог охорони (без­пеки) праці;
 • · розробленні положень, інструкцій, розділу «Охорона праці» колективного договору, актів з охорони (безпеки) праці, що діють у межах підприємства;
 • · складанні переліків професій і посад, згідно з якими працівники повинні проходити обов’язкові попередні і пе­ріодичні медичні огляди;
 • · організації навчання з питань охорони праці;
 • · роботі комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

3.13.  Забезпечення організаційної підтримки (в разі наявності) роботи комісії з питань охорони праці підпри­ємства.

3.14.   Контроль за:

¨ виконанням заходів, передбачених програмами, пла­нами щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та ви­робничого середовища, колективним договором та за­ходами, спрямованими на усунення причин нещасних ви­падків та професійних захворювань;

¨ проведенням ідентифікації та декларуванням безпе­ки об’єктів підвищеної небезпеки;

¨ наявністю в підрозділах інструкцій з охорони праці згід­но з переліком професій, посад і видів робіт, своєчасним внесенням до них змін;

¨ своєчасним проведенням необхідних випробувань і технічних оглядів устатковання;

¨ станом запобіжних і захисних пристроїв, вентиляцій­них систем;

¨ своєчасним проведенням навчання з питань охорони праці, всіх видів інструктажу з охорони праці;

¨ забезпеченням працівників відповідно до законодав­ства спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального і колективного захисту, мийними та знешкод­жувальними засобами;

¨ організацією зберігання, прання, хімічного чищення, сушіння, знепилювання і ремонту спеціального одягу, спе­ціального взуття та інших засобів індивідуального захисту;

¨ санітарно-гігієнічними і санітарно-побутовими умова­ми працівників згідно з нормативно-правовими актами;

¨ своєчасним і правильним наданням працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці, забезпе­ченням їх лікувально-профілак­тичним харчуванням, мо­локом або рівноцінними йому харчовими продуктами, газованою солоною водою, наданням оплачуваних перерв санітарно-оздоровчого призначення тощо відповідно до вимог законодавства та колективного договору;

¨ дотриманням у належному безпечному стані терито­рії підприємства, внутрішніх доріг та пішохідних доріжок;

¨ організацією робочих місць у відповідності з норма­тивно-правовими актами з охорони праці;

¨ використанням цільових коштів, виділених для виконан­ня комплексних заходів для досягнення встановлених нор­мативів та підвищення існуючого рівня охорони праці;

¨ застосуванням праці жінок, інвалідів і осіб, які молод­ші 18 років, відповідно до законодавства;

¨ виконанням приписів посадових осіб органів держав­ного нагляду за охороною праці та подання страхово­го експерта з охорони праці;

¨ проведенням попередніх (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, робо­тах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічних обов’язкових медичних оглядів осіб віком до 21 року.

4.  Права працівників служби охорони праці

Спеціалісти служби охорони праці мають право:

 • · видавати керівникам структурних підрозділів підпри­ємства обов’язкові для виконання приписи (за формою згідно з додатком) щодо усунення наявних недоліків, одержувати від них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці. Припис спеціаліста з охорони праці може скасувати лише роботодавець. При­пис складається в 2 примірниках, один з яких видається ке­рівникові робіт, об’єкта, цеху, другий залишається та ре­єструється у службі охорони праці і зберігається протягом 5 років. Якщо керівник структурного підрозділу підприєм­ства відмовляється від підпису в одержанні припису, спе­ціаліст з охорони праці надсилає відповідне подання на ім’я особи, якій адміністративно підпорядкований цей структурний підрозділ, або роботодавцю;
 • · зупиняти роботу виробництв, дільниць, машин, меха­нізмів, устатковання у разі порушень, які створюють за­грозу життю або здоров’ю працівників;
 • · вимагати відсторонення від роботи осіб, які не прой­шли передбачених законодавством медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допу­ску до відповідних робіт або не виконують вимоги нор­мативно-правових актів з охорони праці;
 • · надсилати роботодавцю подання про притягнення до відповідальності посадових осіб та працівників, які пору­шують вимоги щодо охорони праці;
 • · за поліпшення стану безпеки праці вносити пропози­ції про заохочення працівників за активну працю;
 • · залучати, за погодженням з роботодавцем і керівни­ками підрозділів підприємства, спеціалістів підприємства для проведення перевірок стану охорони праці.

5. Організація роботи служби охорони праці

5.1.  Робота служби охорони праці підприємства по­винна здійснюватись відповідно до плану роботи та гра­фіків обстежень, затверджених роботодавцем.

5.2. Робочі місця працівників служби охорони праці ма­ють розміщуватись (як правило) в окремому приміщенні, забезпечуватись належною оргтехнікою, технічними засо­бами зв’язку і бути зручними для прийому відвідувачів.

5.3. Для проведення навчання, інструктажів, семінарів, лекцій, виставок тощо має бути створений кабінет з охо­рони праці відповідно до Типового положення про кабінет охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 18.07.97 р. № 191, зареєстрованого в Міні­стерстві юстиції України 08.10.97 р. за № 458/2262.

5.4.  Роботодавець забезпечує стимулювання ефек­тивної роботи працівників служби охорони праці.

5.5. Працівники служби охорони праці не можуть залу­чатися до виконання функцій, не передбачених Законом Ук­раїни «Про охорону праці» та цим Типовим положенням.

5.6. Служба охорони праці взаємодіє з іншими струк­турними підрозділами, службами, фахівцями підприєм­ства та представниками профспілки, а за її відсутності — з уповноваженими найманими працівниками особами з питань охорони праці.

Додаток

До Типового положення
про службу охорони праці

Форма 1-ОП

СЛУЖБА ОХОРОНИ ПРАЦІ

__________________________________________________________________

(найменування підприємства, установи, організації, якій належить служба охорони праці)

ПРИПИС

№_____ від “____”________________200 __  року

Кому____________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові, посада особи, якій видається припис)

Відповідно до Закону України «Про охорону пра­ці» з метою створення належних безпечних і здорових умов праці пропоную Вам усунути такі порушення та недоліки:

з/п

Виявлені по­рушення (зазначаєть­ся сутність правопору­шення, а та­кож недолі­ки системи управління)

Норматив­но-правовий акт, пункт, абзац, ви­моги яких порушено

Запропоно­ваний тер­мін усунення порушень (зазначаєть­ся дата, мі­сяць та рік усунення по­рушень)

Відмітка про виконання (зазначаєть­ся дата фак­тичного ви­конання за­ходів і ста­виться під­пис особи, яка видала припис, і особи, яка отримала припис)

1

2

3

4

5

Порушення, що вказані в пунктах  _______припису, призвели до створення виробничої ситуації, що загро­жує життю (здоров’ю) працюючих.

Керуючись статтею 15 Закону України «Про охоро­ну праці», забороняю з   ____годин  “­­­­______”___________________200___ року експлуатацію (виконання робіт)

_________________________________________________________________

(вказати назву об’єкта, дільниці, цеху, виробництва, машини, механізму, устатковання)

Зупинені роботи можуть бути поновлені з мого пись­мового дозволу після усунення вказаних порушень.

Про виконання припису після закінчення вказаних у ньому термінів прошу письмово повідомити мене.

Припис видав

_____________________________                    ____________________

(прізвище, ім’я та  по батькові, посада)                         (підпис)

Припис одержав

_____________________________                    ____________________

(прізвище, ім’я та  по батькові, посада)                         (підпис)

 (У разі відмови від підпису в одержанні припису робиться запис: “Від підпису відмовився” та вказується дата).